Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Draudzes Ziņas 2023 g. augusts – septembris

Draudzes Ziņas 2023 g. augusts – septembris

Draudzes Ziņas (augusts-septembris 2023) skatīt šeit…

Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Draudzes Ziņu redaktors ir mācītājs Ivo Roderts.

Church’s Newsletter for August/September 2023. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation’s activities for the upcoming months.

Comments are closed.