Home » Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagi


DVLogoZINAS: Jaunāka informācija un ziņas pieejama šeit

PAR MUMS:

1952. gada 9. novembrī Indianas latviešu biedrības namā pucējās 23 DV organizācijas atbalstītāji, lai dibinātu Daugavas Vanagu apvienību Indianapolē. 1957. gadā dibināja Vanadžu kopu, kas 1990. gadā iekļāvās apvienībā.

Daugavas Vanagi atbalsta bijušos leģionārus un to ģimenes Latvijā un ārzemēs, un arī atbalsta jauniešu latvisko izglītību, tā nodrošinot Daugavas Vanagu nākotni Indianapolē. Apvienība turpina atbalstīt vērtīgus mērķus Latvijā, bet pirmā vietā ir mūsu pašu organizācijas nākotnes labklājība, atbalstīt biedrus, kuŗi nonākuši veselības problēmās, un jaunatnes latviskā audzināšana.

Šodien mūsu apvienība atbalsta Indianapoles latviešu skolu, Gaŗezeru, kā arī Indianapoles latviešu skolas absolventus, kas piedalās ALAs rīkotos „Sveika, Latvija!” ceļojumos, un piešķir stipendijas mūsu biedriem, lai piedalītos Gaŗezera vasaras programmās.

Lai iegūtu līdzekļus aprūpes darbam un jauniešu atbalstam, Indianapoles DV apvienība rīko labdarības un citus sarīkojumus. Apvienības gadskārtējie sarīkojumi ir Leģionāru atceres diena (martā), Lāčplēša dienas un apvienības dibināšanas atcere (novembrī) un Cūku bēres augustā. Tiek rīkoti arī koncerti, video izrādes, teātŗa izrādes, tirdziņi un sporta nodarbības. Apvienība piedalās arī ILOP rīkotos sarīkojumos – 14. jūnijs un 18. novembris, kā arī piedalās Indianapoles latviešu skolas rīkotos bērnu svētkos. Pie apvienības aktīvi darbojās sieviešu ansamblis IDVASA. Ansambli vada diriģente Aija Vintere-Brugman.

Kopš 2016. gada februāŗa apvienību vada Nora Ceriņa (NCerins@aol.com); priekšnieka vietnieks: Gunārs Kancs.

BIEDRI:

Indianapoles Daugavas Vanagu apvienībā par biedriem var kļūt visi latviski un patriotiski domājoši cilvēki, pat sveštautieši, kas iemīlējuši un ciena latvisko kultūru un kam rūp latviešu labklājība.

2020. gadā Indianapoles apvienībā ir 118 biedri, no tiem 93 mūža biedri. Kopš 1952. gada apvienībā iestājušies 405 biedri.

Gadskārtējā biedru maksa ir $22 ($1 iestāšanās + $21 viena gada nodeva) vai varat kļūt par mūža biedru ar vienreizēju $211 maksu ($1 iestāšanās + $210 mūža biedra nodeva). Lūdzu sazinājāties ar biedrzini Andrejs Kancs, tel: 317-414-4535 vai epasta Dreday517@aol.com.

STIPENDIJAS:

Katru gadu, Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē ar prieku atbalsta jauniešus,  kuŗi apmeklē Gaŗezera vasaras nometnes un skolas.  DV apvienība cer, ka apmeklējot Gaŗezeru šie jaunieši turpinās savas latviešu mācības, veicinās latviešu kultūru, izveidos mūžīgas latviešu draudzības un iegūs pamatu kultivēt latviešu tautu un tradīcijas nākotnē. Apvienība atzīst tos jauniešus un ğimenes, kuŗi aktīvi atbalsta un piedalās Vanagos, ar stipendijas pieaugumiem un uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt vietējo DV apvienību.  STIPENDIJAS VADLĪNIJAS

2012 PilnsapulceABOUT US:

The Indianapolis Chapter of the Latvian Welfare Association (“DV”) was founded in November 1952. Over the decades, the DV members perpetuated their mission to not only support the Veterans of WWII, but to gather and unite Latvians for the preservation of the Latvian nation, due to the Soviet Occupation of Latvia during and after the war.  Eventually, Latvia regained its independence in 1991. In addition, DV has also striven to foster the education and involvement of young Latvians in the local Latvian Community by providing stipends to students and facilitating the work of the Indianapolis Latvian school, choir and folk dance groups, sports teams, and various other cultural activities. In addition, the entire DV organization has become one of the largest shareholders and supporters of the Latvian Camp “Garezers”, located in Michigan.

To raise funds to continue to support these charitable activities, DV sponsors several events each year including a summer picnic, concerts, benefit dinners and fundraisers. Annually, this organization raises thousands of dollars to support these cultural activities both here locally and abroad. Sadly, fewer and fewer Latvian Veterans remain today, which is the reason why the organization has begun to shift its focus from a Veterans organization to a youth and cultural organization.

To learn more about the National USA DV Organization please visit: http://www.daugavasvanagi.org/

MEMBERSHIP:

Annual membership starts at $21.00, or you can become a “Lifetime” member for only $210.00.Membership in the DV organization is open to all who support the DV’s goals and activities. If you are interested in joining the local Indianapolis Chapter, please contact Andrejs Kancs, the Membership Director, at 317-414-4535 or at Dreday517@aol.com.

In 2020, the Indianapolis Chapter had 118 members, of which 93 are Lifetime members. Since 1952, there have been 405 members in this chapter.

Additional questions can be directed to the President, Nora Cerins at NCerins@aol.com

LOCATION:

DV conducts a majority of its meetings and activities at the Latvian Community Center which is located at 1008 West 64th St. Indianapolis, IN 46260. Please check the Calendar for upcoming events